Ta kontakt i dag!

555 58 123

Velkommen!

1-2-3 Advokaten ønsker alle hjertelig velkommen til vårt advokatkontor på Bryggen! Vårt mål er å gi profesjonell hjelp til en fornuftig pris innenfor våre fagområder. Velkommen til 1-2-3 Advokaten!
 

Saksområder

1-2-3 Advokaten er spesialisert innen følgende saksområder:
 
 • Arbeidsrett

   

   

  Dersom du har problemer i arbeidslivet, kan 1-2-3 Advokaten AS kanskje hjelpe deg. Enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker, vil vi med våre kompetanse gi deg god hjelp innenfor den sentrale arbeidsretten.

   

  Dette gjelder bl.a. inngåelse og avslutning av arbeidsforhold, lønnskrav og alle vanlige tvister mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

  Som arbeidstaker kan du ha krav på fri rettshjelp. Kanskje du også har en forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand. 1-2-3 Advokaten har erfaring med å representere både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i arbeidskonflikter, så ikke nøl med å ta kontakt.

   

 • Arverett og skifterett

   

   

  Vi hjelper deg med testamente, skifte og alle former for juridisk bistand innenfor de sentrale områder av arve- og skifteretten. Kontoret har lang erfaring med dette.

   

  Mange privatpersoner prøver med vekslende hell, å opprette testamente på egenhånd. Det er ganske vanlig at privatpersoner skrider til verket ved hjelp av en mal man finner på internett og velmente råd fra en god nabo, e.l. Dette kan gå godt, men alt for ofte går det galt. Selvgjort er sjelden velgjort, når det gjelder testamente.

   

  Opprettelse av testamente er en av de viktigste disposisjonene man kan gjøre, og bør ikke overlates til tilfeldighetene. Feil gjort i testamente er som regel uopprettelige, den dagen arven skal fordeles. Dette kan også skape grobunn for konflikter, som kunne ha vært unngått dersom man hadde søkt juridisk bistand i forkant.

   

  Gjennomføring av skifteoppgjør kan være krevende – vi hjelper deg gjerne.

 • Barnerett

   

  Er du i en prosess som gjelder dine barn, er det viktig at du får juridisk bistand av høy kvalitet. Alle våre advokater/ advokatfullmektiger har spesialkompetanse innen barnerett, og kan gi deg god hjelp og gode råd du kan stole på.

   

  Kanskje du er igjennom et samlivsbrudd, og dere ikke uten videre enes om fast bosted, samvær, foreldreansvar, bidrag eller lignende? Vi vurderer saken din, og jobber mot at prosessen blir så trygg og lite belastende som mulig. Vi har fokus på å hjelpe deg med å skjerme barnet/ barna i den prosessen dere er i. Foreldre med felles barn som trenger felles råd, er også hjertelig velkommen til oss.

   

  Dersom du har inntekt/ formue innen visse grenser, har du kanskje krav på fri rettshjelp. Det er også mulig at du har en forsikring som dekker hele eller deler av utgiftene til juridisk bistand. Ikke nøl med å ta kontakt for en vurdering.

   

 • Barnevern

   

  Vi hjelper deg med barnevernsaker av alle slag, Du får all den hjelpen du trenger hos oss! Kontoret har bred erfaring med barnevernsaker.

   

  Vi tar oss god tid til å lytte til din historie, og er opptatt av at du føler deg ivaretatt. Tilbake får du gode og ærlige råd fra oss, slik at du bedre kan ivareta deg selv og din sak sammen med oss. Vi vektlegger god dialog og godt samarbeid med alle involverte, inklusive barneverntjenesten. På denne måten øker vi sannsynligheten for et best mulig resultat. Hva som er barnets beste, er det ikke alltid så lett å bli enige om, men vi kan få til mye gjennom godt samarbeid.

   

  Barneverntjenesten har plikt til å vurdere det minst inngripende tiltaket først. Loven fastslår at det ikke gjøres større inngrep i familiene enn nødvendig. Som advokater hjelper vi deg å passe på at alt går riktig for seg, og at du og familien din blir godt ivaretatt.

   

  Vi ønsker å komme i kontakt med deg på et så tidlig stadium som mulig, for å lettere kunne hjelpe deg gjennom en krevende prosess.

   Ofte, men ikke alltid, har du krav på gratis advokatbistand i barnevernsaker.

   

   

 • Bistandsadvokatoppdrag

   

  Som skaldelidt etter en straffbar handling, trenger du en advokat som kan ivareta dine rettigheter og interesser. Vi bidrar til å ivareta deg i den vanskelige situasjonen du er i.

   

  Vi hjelper også politi og domstol med informasjon, slik at siktede får riktig straff, og du får det du har krav på. Dette kan f.eks være økonomisk erstatning etter personskade. Det er politiet og domstolen som på hver sine måter styrer sakens gang, men vår jobb blir å sikre deg i denne prosessen. Det er fritt valg av bistandsadvokat, og det er normalt det offentlige som bærer kostnaden.

   

 • Erstatningsrett

   

  Har du krav på erstatning, eller prøver noen å kreve erstatning? Vi er her for å gi deg kvalifisert juridisk bistand i din sak.

   

  Vårt kontor har erstatningsrettslig erfaring innen flere felter, bl.a. trafikkskade, yrkesskade, personskade, pasientskade, voldsoffererstatning, og erstatning mellom parter i et avtaleforhold.

   

  Enten du er skadelidt eller skadevolder – ta kontakt for en vurdering av din sak.

   

   

 • Familierett

   

  Vårt kontor vektlegger høy kompetanse innenfor de sentrale deler av familieretten. Dette aktualiserer seg ofte i livets store faser som barnefødsel, inngåelse og oppløsning av ekteskap, samliv, dødsfall, m.v. Som innenfor de fleste andre rettsområder, det viktig å få god hjelp raskt.

   

  Det kan på den annen side også være risikabelt å prøve og ordne opp i alt selv, da behovet for juridisk spisskompetanse er stadig økende i takt med et stadig mer komplisert regelverk og avansert samfunnsliv. Det kan være en meget god investering å søke god advokathjelp tidlig, fremfor å prøve og løse alt på egenhånd eller vente til problemene har bygget seg opp.

   

  Ikke nøl med å ta kontakt med oss!

   

 • Fast eiendom – tvister

   

  Vårt kontor har spisskompetanse innen tvister knyttet til fast eiendom, særlig mangelsaker knyttet til kjøp og salg av fast eiendom.

   

  Kjøp og salg av fast eiendom skaper ofte konflikt. Dette kan f.eks. være fuktskader, bygningsfeil, feilmonteringer, andre skader på bygning, forsinkelser, m.v. Det kan fort oppstå uenighet mellom kjøper og selger om man har fått det man har fått betalt for. Skjulte feil og mangler er en gjenganger her. Likeså spørsmål om det foreligger opplysningssvikt.

  Det er viktig å gripe tak i slike problemer raskt, og vår kompetanse er din garanti for at du får det beste ut av saken din.

  Mange mennesker har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand i slike saker, og 1-2-3 Advokaten AS kan hjelpe deg å undersøke dette. Ta kontakt i dag. Jo tidligere vi engasjeres, jo større sannsynlighet for å nå dine mål.

   

 • Fri rettshjelp

   

  Reglene om fri rettshjelp gir rett til gratis eller sterkt subsidiert advokathjelp på viktige saksområder, for mennesker med lav eller ingen inntekt. Det er det offentlige som avgjør din søknad, men det er normalt advokaten som søker for deg.

   

  En stor andel av 1-2-3 Advokatens saker finansieres helt eller delvis gjennom ordningen med fri rettshjelp.

   

  Staten har fastsatt nærmere regler for ordningen. I noen saker lar det seg ikke gjøre å få fri rettshjelp i det hele tatt, uansett økonomi. I andre saker får man fri rettshjelp uten egenandel, uavhengig av inntekt og formue. I atter andre, får man fri rettshjelp dersom inntekt og formue ikke er for høy, men da med en egenandel. Vi hjelper deg med å avklare om du har krav på fri rettshjelp eller ikke.

   

  Lenke til en offentlig kalkulator, hvor du selv kan beregne om du har krav på fri rettshjelp eller ikke. Den er ikke 100% sikker, så det er viktig at du tar kontakt med f.eks. oss for avklaring.

   

   

 • Helserett

   

  Vi har erfaring med saker som gjelder helserett.

   

  Enten du er pasient eller pårørende - ta kontakt for vurdering av din sak.

   

 • Husleietvister

   

  Vi har god erfaring med husleietvister, og kan hjelpe deg både som utleier og leietaker.

   

  Ta kontakt for vurdering!

   

   

 • Klagesaker mot det offentlige

   

  Vi har bred erfaring innen klagesaker mot det offentlige i ulike sakstyper. Ta kontakt for vurdering!

 • Kontraktsrett

   

  Kontraktsrett er på mange måter grunnsteinen i samfunnslivet. Vi mennesker forplikter oss overfor hverandre i et stadig mer avansert samfunnsliv. Store materielle og menneskelige verdier står på spill.

   

  Selv om de fleste mennesker har en grunnleggende forståelse for kontraktsrettens grunnprinsipper, er det ingen tvil om at man fort kan trå feil når man skal forplikte seg gjennom ulike avtaler og kontrakter.

   

  Det er viktig at du sikrer deg på beste måte, dersom det senere skulle oppstå uklarheter eller uenighet med motpart eller andre involverte.  Avtaler og kontrakter må stå seg godt når det først gjelder!

   

  1-2-3 Advokaten AS har god kompetanse og erfaring med kontraktsrett. Enten du er i ferd med å inngå en eller annen avtale eller kontrakt, om du er usikker på hvilke rettigheter og plikter du har i forhold til andre, eller du er i en konflikt med en avtalemotpart – vi er her for å hjelpe deg.

   

   

 • Prosedyre

   

  Vårt kontor har bred prosedyreerfaring for domstoler, forliksråd, fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, samt kontrollkommisjonene for saker etter lov om psykisk helsevernloven.

   

  Om saken er stor eller liten – ta kontakt for vurdering.

 • Strafferett

   

  Vårt kontor har god erfaring med ulike deler av strafferetten. Vi står på for deg, og yter service utover det du kan forvente innenfor dette feltet. Er du involvert i en straffesak, er du avhengig av en advokat som prioriterer saken din.

   

  På den måten bidrar vi til å trygge din rettssikkerhet, og til at du får en så mild straffereaksjon som mulig ut i fra forholdets art og den situasjonen du er i. Dersom det ikke er grunnlag for straffereaksjon overhodet, gjør vi det vi kan for få deg frikjent. Det er fritt forsvarervalg i Norge, og som oftest dekker det offentlige utgiftene til dette.

   

 • Øvrige sakstyper

   

  Vi kan unntaksvis påta oss andre typer oppdrag, vennligst ta kontakt for vurdering av oppdrag. Vi har også et godt kollegialt nettverk, slik at vi eventuelt kan lose deg videre til en advokat som har den fagkompetansen du er ute etter.

Menneskene

 

 

 

 

 

 

 

Trygve L.

Matre

Advokat / Innehaver

555 58 123

413 74 176

matre@

 

 

 

 

 

 

 

Kai-Inge

Gavle

Advokat

555 58 123

975 01 485

gavle@

 

 

 

 

 

 

 

Monica

Strand

Advokatfullmektig

555 58 123

977 95 200

strand@

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pauline

Gjerlaug

Advokatfullmektig

555 58 123

977 95 200

gjerlaug@

 

Tilbud

Dersom du ønsker et konkret tilbud, er det hyggelig om du tar kontakt. 1-2-3 Advokaten må dessverre alltid forbeholde seg retten til å takke nei til nye oppdrag, f.eks. p.g.a. manglende kapasitet. Kun slik, kan vi garantere at vi alltid ivaretar våre eksisterende kunder tilfredsstillende.
 
Derfor kan vi også si at 1-2-3 Advokaten gir riktig hjelp til riktig tid, og garanterer samtidig at din sak får den nødvendige oppfølging.
 

Priser

Mange kunder har en forsikringsordning som dekker hele eller deler av utgiftene til juridisk bistand. Noen har også krav på fri rettshjelp, med eller uten egenandel. Ta kontakt for ytterligere informasjon. 1-2-3 Advokaten har konkurransedyktig priser. Kombinert med faglig god oppfølging, får DU et unikt juridisk tilbud av oss.
Veiledende timepris for privatpersoner som dekker utgiftene selv:
Advokat/ advokatfullmektig: Kr 1.280,- + m.v.a. = Totalt kr 1.600,-
Veiledende timepris i saker hvor forsikringsselskap eller profesjonelle aktører dekker hele eller deler av advokatutgiftene:
Advokat/ advokatfullmektig: Kr 1.600,- + m.v.a. = Totalt kr 2.000,-
Egenandel i fri rettshjelpssaker er  fastsatt av Staten, og er i utgangspunktet like for alle advokater.
Veiledende timepris for næringslivskunder:
Advokat/ advokatfullmektig: Kr 1.600,- + m.v.a. = Totalt kr 2.000,-
Dette er veiledende priser. Fastsettelse vil også kunne skje mer skjønnsmessig ut i fra sakens kompleksitet, måloppnåelse, hastegrad, etc.
Utsettelse med betaling gis normalt ikke, og må dessuten avtales på forhånd. Dersom vi innvilger utsatt betaling, m.v, vil timeprisen normalt være noe over veiledende timepris. Vi forbeholder oss retten til kredittvurdering i disse tilfellene. Vi prøver likevel å strekke oss langt for at du skal få god advokathjelp til riktig tid, tilpasset din økonomi. Ta kontakt for å drøfte dine muligheter!
Fri rettshjelp
Vi tar i utgangspunktet alle fri rettshjelpsaker, se eget punkt om dette under «Saksområder». Hvorvidt man har krav på fri rettshjelp eller ikke, avklares sammen med advokaten. Det kan påløpe egenandeler.
Avbestilling og flytting av time
Det er selvsagt helt i orden å flytte eller avbestille time. Vær oppmerksom på at du vil bli fakturert for eventuelle forberedelser som allerede er gjennomført. Timer som avbestilles eller flyttes senere enn 24 timer før møtetidspunkt, vil bli fakturert med inntil 45 minutter (i tillegg til eventuelle forberedelser).
 
Alle advokater hos 1-2-3 Advokaten er medlemmer av Advokatforeningen. Obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret. Ansvarlig selskap er AIG Europe, og dekningsområdet er Norge.
 
(AIG Europe S.A, Klingenberggaten 4, P.O. Box 1588 Vika, 0118 Oslo
Norway, Tel: +47-22-41-69-00, Fax: +47-22-41-98-09.)
Det finnes en klageordning for advokattjenester – disiplinærordningen – og du kan få nærmere informasjon om ordningen og vilkårene for å benytte den, www.advokatenhjelperdeg.no
 

Beliggenhet

 
1-2-3 Advokaten ligger flott til langs sjølinjen på Bryggen i Bergen, «midt i postkortet». Vi holder til i front i Bryggen 23, 3. etg (Jakobsfjorden). Bygget er rødt, og er lett synlig med den store gullhjorten. På huset står det ”Bryggen Handel.”
Inngangen er inn “Jakobsfjorden,” de to første trappene opp til venstre. Hele 3. etasje er vår. Adkomsten er perfekt med buss og drosje. Bilparkering er enkelt, f.eks i parkeringshuset i Rosenkrantzgaten eller i garasjen på Radisson Blu Royal Hotel («SAS-hotellet»). Det er også en del andre parkeringsplasser i området, bl.a. like utenfor langs « Julehuset». Der er det også handikapparkering.
 
Velkommen til Bryggen!
 

Kontakt

1-2-3 Advokaten AS

Bryggen 23 (Jakobsfjorden)

5003 Bergen

Kontor: 555 58 123

Mob:    413 74 176 / 977 95 200

Faks:   55 56 33 22

E-post:  post@123advokaten.no

 

Orgnr: 998 581 311 MVA

 

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.